Περιγραφή της Αλληλουχίας Μεταξύ των Διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας

Το Σύστημα Ποιότητας είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρίας, τις ικανότητες και τη μόρφωση του προσωπικού. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον έλεγχο της ποιότητας, την πρόληψη και την εξάλειψη των προβλημάτων ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας φαίνονται στο Διάγραμμα που ακολουθεί.

image5


Διάγραμμα 1: Σχηματική Απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας